MFii จัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจากคุณ กิตติยา ศรีชานิล ผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร จากบริษัท Intellectual Design Group เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรและนักวิจัยสามารถนำองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี นวัตกรรม มาวางแผนในการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายกิจกรรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจากส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-917014

ที่มา: MFii

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 108 ครั้ง
MFii สำนักงานจัดการทรัพสินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม