ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงบริเวณและระบบสาธารณูปโภคภายนอก อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงบริเวณและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่    ๒๕    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(นางจิตติพร  เทศกุล)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

 

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)

จ้างปรับปรุงบริเวณและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข

๗,๗๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๑/๒๕๖๐

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 536 ครั้ง