ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(นางจิตติพร  เทศกุล)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

 

 

 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐/๒๕๖๐

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 580 ครั้ง