มฟล. แกนนำประชุมขับเคลื่อน Big Data: AIC ของเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อน Big Data ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ รองประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.ทศพล บุญเถิน อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม อนุกรรมการ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย อนุกรรมการ เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ แนวทางการรวบรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำข้อมูล Big Data ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดเชียงราย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำ Big Data

  • 1344 ครั้ง
  • #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม