มฟล.ร่วม อพท ดันจังหวัดเชียงรายสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

.
เมื่อวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นประชาคมเชียงราย 3 เครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายชุมชนนักสร้างสรรค์ เครือข่ายภาคธุรกิจ และประชาสังคม เครือข่ายภาคราชการสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายที่โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัดเชียงราย
.
กิจกรรมภายในการประชุมฯจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ว่าเน้นที่ประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดเชียงราย เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และเน้นการมีส่วนร่วม รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก จากการประชุมทั้งสามวัน วิทยากรได้เสนอว่าการเป็นเมืองสร้างสรรค์นั้นจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนชาวเชียงราย  ดังนี้
1. ประชาชนชาวเชียงรายจะสามารถแสดงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในเวทีโลก
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบ ของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม
3. ประชาชนชาวเชียงรายแบ่งปันความรู้สู่กลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก 
4. สร้างศักยภาพท้องถิ่นและฝึกอบรม ทางด้านทักษะธุรกิจ แก่ผู้มีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม
5. พัฒนานวัตกรรม โดยผ่านการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญจากภูมิปัญญาวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมในตลาดระดับชาติและนานาชาติ
.
การประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายทั้ง 3 กลุ่ม ในประเด็น จากรากวัฒนธรรมสู่ยอดการเป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยได้ค้นหาศักยภาพเมืองเชียงรายว่ามีแนวทางการไปสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านใดบ้าง โดยข้อสรุปพบว่า ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การออกแบบเมือง และต้นทุนจากบุคคล(ศิลปิน/นักคิด) เป็นจุดเด่นที่สำคัญของเชียงราย โดยที่ประชุมมีการระดมความคิดเสนอแนวทางจังหวัดเชียงรายเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก สามแนวทาง คือ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ทั้งนี้การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านใดนั้น ยังคงต้องรับฟังความคิดเห็นและสร้างการรับรู้ในวงกว้างอีกต่อไป เพื่อจะสมัครเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในปี พ.ศ.2566  

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 189 ครั้ง