รพ.มฟล.(การแพทย์บูรณาการ) จับมือ Wellness Center อบรมความรู้ด้านการดูแลตนเองเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ

หมวดหมู่ข่าว: Update - Wellncess Center ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) ร่วมกับ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการดูแลตนเองเบื้องต้น ด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ โดยในงานได้มีการให้ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์บูรณาการ ได้แก่

• การกดจุดต้านภัยร้ายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดย พจ.ศิริตรา วศะพงศ์ แพทย์แผนจีน ประจำแผนกระบบประสาทและสมอง

• การส่งเสริมสุขภาพเพื่อบำรุงอวัยวะที่ช่วยในการหายใจและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับย่อยอาหาร ในทางการแพทย์แผนไทย โดย พทป.วรัญญู ศรีประเสริฐ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำแผนกอายุรกรรม

• การยืดกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการปวด โดย กภ.กรกวิณท์ อินต๊ะเมา นักกายภาพบำบัด ประจำแผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา

นอกจากที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ ในกิจกรรมยังมีการมอบชาสมุนไพรจีนแช่เท้า และคู่มือการดูแลสุขภาพทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำกลับไปศึกษาต่อยอดด้วยตนเองที่บ้านอีกด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) ร่วมกับสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จะจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทางสุขภาพ ภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง social distancing ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ในงานจะมีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนและฝังเข็ม โดยไม่มีค่าบริการใดๆ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-7581 หรือที่จุดคัดกรอง ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ)

ที่มา: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ)

 |   |  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน) ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  952 ครั้ง