ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการประกวดราคางานซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ผลการประกวดราคางานซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

---------------------------

                  ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศประกวดราคางานซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

                       บัดนี้ การดำเนินการเสนอราคาได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลว่า บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟต์ แอนด์ เครน จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)    

                                           

ประกาศ วันที่  ๓๐   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                                 อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

                                (อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  950 ครั้ง