มฟล. จัดอบรมทำหน้ากากผ้า DIY รับมือ PM2.5 และ COVID-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หน้ากากผ้า DIY ป้องกันภัย COVID-19 และ PM 2.5” โดยมีคุณปิยวรรณ  แก้วศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหน้ากากผ้า DIY. จากกลุ่ม DIY. หน้ากากอนามัย ป้องกัน PM 2.5 เชียงราย มาเป็นวิทยากร พร้อมด้วย อาจารย์สิตางค์  คงกระโทก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. และคุณพัทธยาพร อุ่นโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ร่วมดำเนินการอบรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจากบุคลากรภายใน มฟล. ประชาชนโดยรอบ กลุ่มแม่บ้าน อสม. ข้าราชการบำนาญ และมูลนิธิบาลา จำนวนกว่า 100 คน

รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวว่า แม้ว่าช่วงปลายปีสถานการณ์ฝุ่นควันยังมิได้ก่อปัญหาด้านสุขภาพให้กับประชาชนในภาคเหนือ แต่สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ยังคงสร้างความกังวลใจให้กับประชากรในประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง มฟล. โดยความร่วมมือของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และกองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้ร่วมกันจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เผยแพร่ผลการศึกษาประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของวัสดุที่ใช้ทำหน้ากากประดิษฐ์เองให้แก่ผู้เข้าอบรม

การฝึกปฏิบัตินี้ได้นำโมเดลหน้ากากผ้า 3 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยผ้าฝ้าย ผ้าสาลู และผ้ามัสลิน มาเป็นต้นแบบในการฝึกปฏิบัติ ซึ่งโมเดลผ้าดังกล่าว มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 2.5 ไมครอน 66.39 - 74.79 % และสามารถกรองอนุภาคขนาด 5 ไมครอนได้ 84.51 - 96.56 % ส่วนรูปแบบหน้ากากผ้าใช้แพทเทิร์นหน้ากาก 3 มิติ ทรง ผศ.ดร.ว่าน วิริยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อผู้เข้าร่วมอบรมทำหน้ากากผ้าของตนเองเสร็จแล้วสามารถนำหน้ากากนั้นมาทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาค และการทดสอบความกระชับของหน้ากากโดยเครื่องมือ Particle Counter ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน และใช้วัดคุณภาพอากาศภายในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าว่าสามารถป้องกันฝุ่นควัน PM.2.5 และฝอยละอองที่อาจมีเชื้อโควิด-19 ในอากาศ

ชมประมวลภาพได้ที่: https://bit.ly/3mrbGvb

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  1347 ครั้ง