ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ เชิญร่วมเสวนา“ศิลปะกับการพัฒนาเมืองเชียงราย”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม กำหนดให้มีการเสวนาวิชา “คน” ในพื้นที่ชายแดน ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง “คน” ในพื้นที่ชายแดน ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง “ศิลปะกับการพัฒนาเมืองเชียงราย” ในวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 414 อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 4 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดกิจกรรมดังนี้

08.30-08.50 น.           ลงทะเบียน

08.50-09.00 น.           กล่าวเปิดการเสวนาโดย คุณสืบสกุล กิจนุกร
                                   ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่

09.00-09.30 น.           “เชียงรายและความร่วมสมัยในศิลปะ”
                                   โดย อ.จักรกริช ฉิมนอก
                                   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

09.30 - 10.00 น.         “ภูมิทัศน์เมืองเชียงรายจากเมืองศิลปะสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก”
                                   โดย  ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
                                    สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

10.00 – 10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 10.45 น.        “การพัฒนาเมืองศิลปะอย่างยั่งยืน: บทเรียนจากเชียงใหม่ถึงเชียงราย”
                                   โดย ดร.ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์
                                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10.45 - 11.15 น.         “คน ผึ้ง ป่า: โครงการศิลปะกับการพัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย”
                                   โดย อาจารย์ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร
                                   สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.15 - 12.00 น.         ซักถาม-แลกเปลี่ยน
                                  ---รับประทานอาหารกลางวัน--- 
หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 206 ครั้ง
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม