มฟล.ประกาศค่านิยม MFU·FIRST : มฟล. เป็นหนึ่ง ดันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประกาศค่านิยม (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยใช้ MFU·FIRST มฟล. เป็นหนึ่ง แสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสําคัญกับองค์กรเป็นอันดับแรกเสมอ โดยค่านิยมนี้ได้ผ่านการระดมสมองจากตัวแทนพนักงานทุกส่วน เพื่อสะท้อนวิถีแห่งมหาวิทยาลัยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 22 ปี และหวังให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ สำเร็จตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในระยะเวลา 10 ปี 
.
MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง ประกอบไปด้วย 5 ประการ สอดคล้องกับตัวอักษร 5 ตัวเริ่มต้นด้วย
-    F มาจากคำว่า Flexibility เรียก ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best. มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมปรับเปลี่ยน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผัน ของโลกยุคปัจจุบัน
-    I มาจากคำว่า Integrity เรียก ‘ยึดมั่น’ We always do what is right. มฟล. ยึดมั่นความถูกต้อง เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ดําเนินงานตามเจตจํานงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย ในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-    R มาจากคำว่า Resourcefulness เรียก ‘สร้างสรรค์’ We create innovation. มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปี่ ยมด้วยความรู้ ทีสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
-    S มาจากคำว่า Spirit เรียก ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล. ร่วมทํางานต่างๆกันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
-    T มาจากคำว่า Teamwork เรียก ‘ด้วยกัน’ We get it done together. มฟล. ทําด้วยกัน เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทํางานให้สําเร็จไปด้วยกัน
.
เมื่อรวมตัวอักษร 5 ตัวเข้าด้วยกันแล้วจะสามารถอ่านได้คำว่า FIRST ที่มีความหมายว่าเป็นหนึ่ง ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้จึงกลายเป็นค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง
 

 |   |  2195 ครั้ง