เบื้องหลัง โลโก้แบบตัวอักษร MFU•FIRST

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยเบื้องหลัง‘โลโก้แบบตัวอักษร MFU•FIRST’

.

‘โลโก้แบบตัวอักษร MFU•FIRST’
แนวความคิด: ผู้บริหาร พนักงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ออกแบบ: ส่วนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
.
การออกแบบโลโก้หรือสัญลักษณ์ คือการออกแบบเครื่องหมาย ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ การจดจำ สื่อความหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการออกแบบให้ได้มากที่สุด
.
โดยการออกแบบตัวอักษร MFU•FIRST มีกรอบแนวคิดการออกแบบที่เริ่มต้นจากความหมายของคำว่า MFU และ FIRST ที่ผู้บริหาร พนักงาน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกันระดมสมองกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับวิถีชาว มฟล. ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตลอด 22 ปี จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร
.
นักออกแบบกำหนดให้เป็น โลโก้แบบตัวอักษร (Logotype) ให้มีรูปแบบเฉพาะโดยเน้นที่รูปแบบลักษณะของตัวอักษรเป็นสำคัญ ไม่มีรูปภาพหรือสัญลักษณ์ใดๆ เข้ามาประกอบในโลโก้ ได้อ้างอิงรูปแบบการออกแบบจากตัวอักษรชื่อย่อภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ MFU เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและสอดคล้องกับและอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) และคำว่า FIRST ที่หมายถึงที่หนึ่ง เลขหนึ่ง แสดงถึงการร่วมแรงร่วมใจของชาวมฟล. ที่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในระดับโลก
.
การออกแบบโลโก้แบบที่ 1 มีแนวคิดในการออกแบบที่เรียบง่ายและให้จดจำเร็วที่สุด (Simplifying) นักออกแบบจึงมองหาตำแหน่งในตัวอักษรหลักเพื่อการวางกราฟิกเลข 1 เข้าไปในตัวอักษร MFU พบว่าขาของตัว M ด้านขวาสามารถวางเลข 1 ลงไปได้ และกำหนดอ้างอิงสีประจำมหาวิทยาลัย คือสีแดง-ทอง โดยให้สีแดงเป็นพื้นหลัก และสีเลขหนึ่งเป็นสีทอง ส่วนประกอบสุดท้ายคือ วงกลมสีแดง รูปทรงเปรียบเสมือนลูกโลก แสดงถึงความเป็นนานาชาติ และความพร้อมในการปรับเปลี่ยนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วอยู่ตลอดเวลาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
.
การออกแบบโลโก้แบบที่ 2 เป็นการออกแบบโดยนำเสนอข้อความทั้งหมดในบรรทัดเดียว ประกอบด้วยชื่อย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU) เครื่องหมายลูกโลก และคำว่า FIRST
.
การออกแบบโลโก้แบบที่ 3 นำเสนอรูปแบบเพื่อสื่อความหมายของตัวอักษรแต่ละตัวของคำว่า FIRST นักออกแบบได้นำความหมายของแต่ละตัวอักษรคือ ปรับเปลี่ยน (Flexibility), ยึดมั่น (Integrity), สร้างสรรค์ (Resourcefulness) ด้วยใจ (Spirit)  ด้วยกัน (Teamwork) มาเป็นแนวทางในการสร้างอัตลักษณ์ในตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัว ประกอบด้วย ตัวอักษร F แสดงให้เห็นถึงการยืดหยุ่นเคลื่อนไหวพร้อมในการเปลี่ยนแปลงรูปทรงตัวอักษร I มีเครื่องหมายถูกต้องผสมอยู่ แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ยึดความถูกต้องเป็นหลัก ตัวอักษร R มีหลอดไฟอยู่ในตัวอักษรแสดงถึงการทำงานที่สร้างสรรค์ ตัวอักษร S มีรูปทรงของหัวใจหมายถึงการทำงานด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และตัวอักษร T มีเครื่องหมายคล้องเกี่ยวกันแสดงถึงความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทํางานให้สําเร็จไปด้วยกัน

หมายเหตุ: ในการพิมพ์คำว่า MFU•FIRST บนเอกสาร Microsoft Word สามารถใส่เครื่องหมาย • ที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติ รูปทรงกลมลูกโลกในการพิมพ์ได้ โดยกด ALT ค้างไว้ แล้วกดเลข 7 ที่แป้นพิมพ์ตัวเลข

 |   |  3315 ครั้ง