สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัด พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีจำนวน 30 คน ซึ่งนับเป็นนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 4 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ผศ. (พิเศษ) ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ อดีตประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และ อดีตนายกทันตแพทยสภา รศ. ทันตแพทย์หญิง ดร.คมขำ พัฒนาภรณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ในพิธีครั้งนี้

      อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า การจัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ผ่านการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน โดยมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในชั้นปรีคลินิก และจะได้ศึกษาในชั้นคลินิกต่อไป โดยนักศึกษาทันตแพทย์จะมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา และฝึกทักษะทางทันตกรรมให้แก่ผู้ป่วยโดยตรง เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นทันตแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพในอนาคตอันใกล้

    “พิธีการในวันนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้นักศึกษาทันตแพทย์ ได้ตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นตามมา ถึงแม้ยังไม่จบเป็นทันตแพทย์ แต่การฝึกปฏิบัติในระดับชั้นคลินิก นักศึกษาจะต้องฝึกให้ครบ ทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก คือ การดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาน ตระหนักถึงสัมพันธภาพระหว่าง ทันตแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ เป็นการยอมรับและยึดมั่นในพันธะสัญญา ที่จะประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ด้วยความใฝ่รู้ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการดูแลรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ เปรียบประดุจเป็นญาติมิตร และยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ให้การบริบาลด้วยความกระตือรือร้น ใส่ใจ ตลอดจนเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย และเคารพให้เกียรติแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ”

     “ในปีการศึกษา 2563 นี้ มีนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็ รุ่นที่ 4 ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ จำนวน 30 คน งานพิธีมอบเสื้อกาวน์นี้ ได้รับความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็นกาลังสาคัญในการดำเนินการจัดงาน เพื่อดำรงรักษาประเพณีอันดีงามของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นี้ไว้” คณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ กล่าว

       ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าร่วมพิธีว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 4 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคน ในความสาเร็จขั้นต้นที่เกิดจากความเพียรพยายามฝึกฝนเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในรายวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพทันตแพทย์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการในผู้ป่วยจำลอง และกำลังจะขึ้นฝึกปฏิบัติการทางคลินิกกับผู้ป่วยจริง ซึ่งต้องนับว่าเป็นเสมือนครูอีกคนหนึ่ง ที่ยินยอมพร้อมใจให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการดูแลรักษา และทำหัตถการจริง จนเกิดมีทักษะความชำนาญ มีสมรรถนะวิชาชีพที่ดี”

      “เสื้อกาวน์สีขาวที่ทุกท่านสวมใส่ในวันนี้ เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงว่านักศึกษาทันตแพทย์ เป็นผู้ที่พร้อมสำหรับการทำหน้าที่ให้การบริบาลทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยและประชาชนด้วยความมั่นใจ และด้วยปณิธานที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ให้มีสุขภาพดี ด้วยความเมตตากรุณา เสียสละ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้ป่วยและให้เกียรติแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน”

     “นักศึกษาทันตแพทย์ทุกคน เป็นความหวังของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงต้องมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ และของสถาบันการศึกษาไว้ให้มั่นคง ขอให้ใช้ภูมิความรู้ ภูมิธรรม เป็นหลักในการปฏิบัติงานบริบาลผู้ป่วย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมกับที่ได้เล่าเรียนในมหาวิทยาลัยในพระนามของพระองค์คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขออำนวยพรให้นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 4 ทุกคนประสบความสำเร็จ และความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียน สำเร็จการศึกษาเป็นทันตแพทย์ได้ประกอบวิชาชีพอันเป็นคุณต่อประเทศชาติและประชาชน และมีชีวิตส่วนตัวที่ดีงามตลอดไป” อธิการบดี กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 761 ครั้ง
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์