ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่    ๓   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

(นางจิตติพร  เทศกุล)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย

ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓,๗๔๐,๐๐๐.๐๐

๑๑/๒๕๖๐

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 722 ครั้ง