สำนักวิชาแพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมการประชุมภายใต้หัวข้อ “Aging and Diseases during COVID-19” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ โรงพยาบาลลำพูน กระทรวงสาธารณสุข จัดงานประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 School of Medicine Annual Scientific Conference 2020 (MedASC2020) ภายใต้หัวข้อ “Aging and Diseases during CODIV-19” ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

"การประชุมวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปีนี้ มีชื่อว่า “Aging and Diseases during COVID-19” เนื่องจากสำนักวิชาให้ความสำคัญในด้านโรคที่พบบ่อยในผู้สูงวัย ซึ่งปัจจุบันถือว่าประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัย ประกอบกับในปัจจุบัน COVID-19 ยังเป็นปัญหาที่สำคัญ ไม่สามารถกำจัดออกไปจากสังคมโลกได้ ดังนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงอาจมีความยากลำบากขึ้น การประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอาทิ ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง ผลกระทบโควิท-19 วิถีชีวิตใหม่ ความหวังอยู่ที่การรักษาและวัคซีน โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย COVID-19 infection: Epidemiologist Perspective โดย พันโท ดร.นายแพทย์ภพกฤต ภพธรอังกูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก Minimally Invasive Surgery in Aging โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล Medical Innovation for Aging and COVID-19 โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์ และ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ" ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถดูรายละเอียดของการประชุมและลงทะเบียนได้ที่ medasc.mfu.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์    0 5391 6566-7

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 785 ครั้ง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์