ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวปาฐกถาในการประชุมวิชาการประจำปีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ภายใต้หัวข้อ “Aging and Diseases during COVID-19”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ โรงพยาบาลลำพูน กระทรวงสาธารณสุข จัดงานประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 School of Medicine Annual Scientific Conference 2020 (MedASC2020) ภายใต้หัวข้อ “Aging and Diseases during CODIV-19” ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “ผลกระทบโควิด-19 วิถีชีวิตใหม่ ความหวังอยู่ที่วิธีการรักษา และวัคซีน” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทะเบียนเข้าฟังภายในงานและผ่านโปรแกรมประชุมทางไกล Zoom เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ COVID-19 infection: Epidemiologist Perspective โดย พันโท ดร.นายแพทย์ภพกฤต ภพธรอังกูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก Minimally Invasive Surgery in Aging โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล Medical Innovation for Aging and COVID-19 โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์ และ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 717 ครั้ง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์