ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC  ในระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 เวลา 16.30 – 19.30 น. (อบรมเฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์) ณ ห้อง ME-222 ชั้น 2 อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนสอบ TOEIC อยู่ในระดับสูงกว่าระดับกลาง (High-Intermediate) คือ 600-700 คะแนนหลังจากเข้าร่วมโครงการอบรมแล้วนั้น

ทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันจันทร์ที่  8 มกราคม 2561 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th

 

ตรวจสอบรายชื่อ

หากต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ 

  • โทรศัพท์ 0 5391 6386 
  • มือถือ 08 9225 6558 
  • LINE ID: academic.mfu

ดาวน์โหลดเอกสาร

      

  • 2928 ครั้ง