รับสมัครผู้ประกอบ เข้าร่วมโครงการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm (Smart Farm Technology for Young Smart Farmer Level Up)

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

รับบสมัครผู้ประกอบ เข้าร่วมโครงการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm (Smart Farm Technology for Young Smart Farmer Level Up)

เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร จนเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
1. เป็นกิจการที่มีแนวคิด (Concept Model) ที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ และมีบุคลากรที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะไปดำเนินการพัฒนาธุรกิจได้จริง
2. มีแผนธุรกิจ/ แผนการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจในเบื้องต้น
3. มีบุคลากรที่มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด
4. มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการ และดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
5. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โดยมีจุดมุ่งหวังในการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร เพื่อประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจได้

สิ่งที่จะได้รับ
- การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
- ระบบการบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร 
- การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ  Smart Farm Technology

รับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครได้ที่ https://bit.ly/2INwVb1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-7014 วัชรพงศ์,กฤษณ์
0-5391-7011 กัมปนาท

  • 1474 ครั้ง