รับสมัครผู้ประกอบ เข้าร่วมโครงการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการจัดการบริหารกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (LEAN Manufacturing Management)

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

รับสมัครผู้ประกอบ เข้าร่วมโครงการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการจัดการบริหารกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (LEAN Manufacturing Management)

สร้างแนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า
ในทุกๆ กระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางโลจิสติกส์ หรือกระบวนการในสายการผลิตไปจนถึงตอบสนองความต้องการของตลาดไปถึงลูกค้าแบบทันที โดยเน้นสร้าง ประสิทธิผลสูงสุด และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตที่มุ่นเน้นในเรื่องการไหล (Flow) ของงานเป็นหลัก

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
1) เป็นกิจการที่มีแนวคิด (Concept Model) ที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ และมีบุคลากรที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะไปดำเนินการพัฒนาธุรกิจได้จริง
2) มีแผนธุรกิจ/ แผนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องต้น
3) มีบุคลากรที่มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด
4) มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการ และดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
5) เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการผลิต โดยมีจุดมุ่งหวังในการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร เพื่อประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจได้

สิ่งที่จะได้รับ
- การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานประกอบการต้นแบบ
- การจัดทำแผนกระบวนการการผลิตแบบ LEAN
- การประยุกต์ใช้ LEAN ในกระบวนการทำงาน

รับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครได้ที่ https://bit.ly/38QCalo

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-7014 วัชรพงศ์,กฤษณ์
0-5391-7011 กัมปนาท

  • 1281 ครั้ง