มฟล. จัดสอบภาคปฏิบัติ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม สู่โอกาสได้เรียนศิลปะกับศิลปินชั้นครู

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศูนย์บริการวิชาการ จัด การสอบภาคปฏิบัติ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มฟล. จ.เชียงราย โดยมีผู้สอบที่เป็นภิกษุ สามเณร และฆราวาสที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกในการประเมินความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ เข้าร่วมสอบใน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ข (ทฤษฎีและปฏิบัติ) และระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ รวมกว่า 50 คน/รูป การจัดสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) โดยการจัดที่นั่งสอบแบบเว้นระยะห่าง และกำหนดให้ผู้เข้ารอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น ส่วนผู้สมัคร ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ก (ทฤษฎี) และระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง รวมจำนวน 20 คน/รูป ไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ แต่มีการสอบสัมภาษณ์เช่นเดียวกันทุกระดับ

      ในการสอบภาคปฏิบัติทั้ง 2 ระดับ ได้จัดให้มีการสอบปฏิบัติด้านการวาดเส้น และสอบปฏิบัติด้านองค์ประกอบศิลป์ โดยมีคณะกรรมการคุมสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ อาจารย์กาญจนา ชลศิริ อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น และนายศตวรรษ หน่อแก้ว ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร

      เมื่อดำเนินการสอบภาคปฏิบัติแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทั้ง 3 ระดับ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.mfu.ac.th และเพจเฟซบุ้ก Buddhist Art MFU

       ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทั้ง 3 ระดับ ให้มารายงานตัวและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง ให้มารายงานตัวเวลาตั้งแต่ 08.00 น. ส่วนระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน ทั้งแผน ก และ แผน ข ให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มฟล. จ.เชียงราย

       โดยในการสอบสัมภาษณ์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ, พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์และร่วมพิจารณาคัดเลือก

       ทั้งนี้ จะได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมกันทุกระดับ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.mfu.ac.th และเพจเฟซบุ้ก Buddhist Art MFU

      สำหรับการเปิดภาคการศึกษา ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้ารายงานตัวเพื่อศึกษา และเปิดภาคการศึกษา 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ พุทธศิลปกรรมสถาน (พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 250 ครั้ง
ศูนย์บริการวิชาการ