มฟล. เจ้าภาพประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 4/2563 จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีสมาชิกทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 สถาบัน ซึ่งจะมีการประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ควบคู่ด้วย มี ศาสตรจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวต้อนับ และ รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
.
ส่วนหนึ่งจากการกล่าวต้อนรับจากอธิการบดี ระบุว่า มฟล.มุ่งจัดการศึกษาและวิจัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ตลอดจนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยงานวิจัยทั้งจากบุคลากร และนักศึกษารระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ทำการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะและต่อยอดเชิงพาณิชย์ จากการสนับสนุนและส่งเสริมของมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความสำคัญ
.
มฟล.ยินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษาไทย เพื่อผลผลิตจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 184 ครั้ง