MFU CERTIFIED INCUBATOR เปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการยุววิสาหกิจ ปี 2564 (YOUTH STARTUP FUND 2021)

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

โครงการยุววิสาหกิจ ปี 2564 (YOUTH STARTUP FUND 2021) MFU CERTIFIED INCUBATOR เปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการ 

ทุนสนับสนุนโครงการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
1. Ideation Incentive Program (IDEA) (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัท)
    ทุนมูลค่า 100,000 บาท            
        - ทุนอุดหนุนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup)
2. Prove of Concept (POC) (ต้องจดทะเบียนบริษัท)
         2.1) Incubator Incentive Programทุนมูลค่า 1,500,000 บาท
           - ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype)
        2.2) University Seed Grant Programทุนมูลค่า 750,000 บาท
           - ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype)
        2.3) Innovation Lab Programทุนมูลค่า 500,000 บาท
               - ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปซื้อบริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย/ สถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

สมัครได้ที่  https://docs.google.com/.../1FAIpQLScmbRM7beCNVy.../viewform

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ห้อง MI307 ชั้น 3 อาคาร Innovation Park ตึก M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-6391 (สุปรียา/ สกาวเดือน)
0-5391-6390 (ขนิษฐา)
 

  • 1484 ครั้ง