มฟล.ร่วมใจส่งเสียงภาษาถิ่นตามสายสร้างความตระหนักปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดโครงการวิจัย ‘มฟล. ร่วมใจส่งเสียงภาษาถิ่นตามสายสร้างความตระหนักแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5’ ซึ่งดำเนินการโดย ผศ.ดร. ชมพูนุช โสภาจารีย์ หัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งมีทีมวิจัยดังนี้ ผศ.ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์, อาจารย์ณฐมน สีธิแก้ว, อาจารย์เครือวัลย์ คนอยู่, อาจารย์ศลิษา โกดยี่, อาจารย์ประภัสสร ธรรมเมธา, อาจารย์ศรีสุรักษ์ เกียรติมณีรัตน์ และมี รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์     ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้โดยได้ส่งมอบสื่อเสียงตามสาย 13 ภาษา ให้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 238 ครั้ง