มฟล.จัดนิทรรศการ ‘พบพาน’ (ผางผตีสส่องนำธรรมบูชา)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จัดนิทรรศการ ‘พบพาน’ (ผางผตีสส่องนำธรรมบูชา) เพื่อแสดงผลงาน โดยมีชิ้นงานบางส่วน จากการลงพื้นที่สำรวจในบริเวณ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาในเขตบริเวณบ้านโป่งแดง บ้านจำปู และบ้านท่าฮ่อ ปัจจุบันเตาเผาทั้งสามแห่งถูกทำลายเกือบหมด เหลือแต่ที่บ้านโป่งแดงเท่านั้นที่ยังคงมีซากเตาเผาปรากฏให้เห็นบ้าง

โดยซากเตาเผาเหล่านี้ทำให้เชื่อว่า เตาเผากลุ่มพานนี้น่าจะมีขนาดใหญ่มากพอที่จะผลิตเครื่องปั้นดินเผาส่งไปยังตลาดพะเยา เชียงราย และเชียงแสน เนื่องจากพบเศษเครื่องปั้นดินเผาพานส่วนใหญ่ในบริเวณสามเมืองนี้ และยังพบหลักฐานในหลุมฝังศพในพื้นที่อำเภออมก๋อยและจังหวัดตากด้วย ทำให้ทราบได้ว่ามีการส่งขายเครื่องปั้นดินเผาเตาพานไปยังพื้นที่อื่นด้วย

อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ฯ ยังได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปั้นเครื่องปั้นดินเผาจากดินที่พบ ณ แหล่งเตาโบราณ ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการ S4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและหอศิลป์ฮอมแฮงฮัก จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มศิลปินในจังหวัดเชียงรายและประชาชนที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินและของประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดจากอดีตที่เคยรุ่งเรืองให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง

โดยพิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ซึ่งมี ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ และดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์อารยะธรรมลุ่มน้ำโขง กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิลปินเชียงราย และประชาชนทั่วไป

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 507 ครั้ง