มฟล. รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร
สาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 1. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 1 (1.1)
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • พยาธิวิทยาคลินิก
 2. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 1 (1.2)
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 3. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.1)
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • ศัลยศาสตร์
  • ประสาทศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 4. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.2)
  • กุมารเวชศาสตร์
  • เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
  • อายุรศาสตร์

ทั้งนี้ การสมัครในสาขาประเภทต่างๆ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครให้ถือตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

การรับสมัครคัดเลือก
กำหนดวันเวลารับสมัคร และวิธีการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัคร เมื่อได้มีผู้สมัครเพียงพอแล้ว
 • วิธีการรับสมัครผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 • ทั้งนี้ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053-916566
โทรสาร: 053-916570
อีเมล: med@mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 1122 ครั้ง