ชมรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้ มฟล. ออกค่ายศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสมาชิกชมรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดค่ายศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ “โครงการรักษ์ป่า..รักษ์สัตว์ ประจำปีการศึกษา 2559” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านห้วยชมภู ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้รักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะถูกทำลายมากไปทุกที ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์ป่า จากวิทยากรที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ยาว นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมความงามของผืนป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่วนอุทยานแห่งชาติขุนแจ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมกันปลูกป่าชุมชน สร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในหน้าแล้ง และสร้างฝายเก็บน้ำที่หมู่บ้านห้วยชมภู เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้ผืนป่า เป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า และเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์ดูแลธรรมชาติต้องทำอย่างรอบด้าน และต้องอาศัยร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่าย รวมทั้งคนรุ่นใหม่ก็เป็นอีกกำลังสำคัญในการดูแลโลกของเรา

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 690 ครั้ง