ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในรูปแบบออนไลน์ 

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญบุคคลกรทางด้านสาธารณสุข  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท ต่อท่าน  และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail : academic.cas@mfu.ac.th 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นางฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๗๘๙๗ ต่อ ๘๐๓๒
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๙๒๒๕ ๖๕๕๘
LINE ID : academic.mfu

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

  

  • 1423 ครั้ง