มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) รุ่น 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องพวงชมพู อาคาร M-Square ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานว่า โครงการนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานที่ มีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจากทั่วประเทศเข้าร่วม ในส่วนของการบรรยายนั้นมีหัวข้อหลากหลายที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายเรื่องแนวคิดชุมชนปลอดขยะ การลดขยะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะ

ในส่วนของการศึกษาดูงานนอกจากสถานที่ ได้แก่ การศึกษาดูงานศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และชุมชนต้นแบบบ้านโป่งศรีนคร ต.โรงช้างเผือก อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2558 จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ การคัดแยกและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุอินทรีย์ และ การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุรีไซเคิล เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชนปลอดขยะ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง นอกจากจะเป็นการนำไปสู่การลดละการนำขยะไปทิ้งอย่างไร้ค่าและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถนำผลงานไปสู่การประกวดและการประเมินชุมชนปลอดขยะ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของชุมชนและเป็นกำลังใจแด่ผู้ปฏิบัติงาน ผลสุดท้ายคือขยายผลจากชุมชนต้นแบบเหล่านี้ไปยังชุมชนทั่วประเทศ ดังเป้าหมายคือ Zero waste ประเทศไทย อันเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งเสริมแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 468 ครั้ง