มฟล.จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านคัดเลือกเข้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน "U2T" พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดโครงการโดย รมว.อว.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ต่อพัน ทันดร รองอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมพิธิเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T”) ผ่านระบบถ่ายทอดสด พร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ณ ห้องประดู่แดง 1 - 2 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มฟล.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีใจความสำคัญว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือเรียกสั้นๆ ว่า U2T เป็นโครงการที่สร้างอนาคตให้กับ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชน 60,000 คนที่ อว.จ้างงาน โดยแบ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี 30,000 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 15,000 คน และประชาชนอีก 15,000 คน ใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 10,000 ล้านบาท ในการจ้างงานเพื่อให้การว่างงานทุเลาลง พร้อมกับสร้างทักษะใหม่ให้กับผู้ได้รับการจ้างงานทั้ง 60,000 คน และที่สำคัญเพื่อประกาศให้ประชาชนรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้าง สามารถนำความรู้มาสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง

ภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวเปิดโครงการผ่านระบบถ่ายทอดสดแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานกล่าวปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ของ มฟล.  โดยกล่าวว่า มฟล. ได้ดำเนินงานในลักษณะนี้มาอย่างยาวนาน แต่ปีนี้เป็นปีที่ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจนซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ตรงกับมหาวิทยาลัยต้องการ เพื่อช่วยให้บัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา และต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19 ทำให้เป็นอุปสรรคในการหางานทำ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และช่วยให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนได้ทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมของตน

“โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ทุกภาคฝ่ายมาร่วมมือกันนำความรู้ไปสู่ภาคปฏิบัติที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนอย่างแท้จริง มฟล. ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ 15 ตำบลในจังหวัดเชียงราย แต่ที่ผ่านมา มฟล. ดูแลมากกว่านี้เราทำกิจกรรมกับชุมชนมาอย่างมากมาย อะไรที่เราช่วยชุมชนได้ เรายินดี ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ อว. และรัฐบาลที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้คล่องตัวมากขึ้น และในฐานะผู้บริหารของ มฟล. ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าแม้อนาคตโครงการนี้จะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเราจะยังดำเนินการต่อไปเพราะเป็นภารกิจที่ต้องสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน เป็นบริบทที่สำคัญของสถาบันการศึกษา” อธิการบดี มฟล. กล่าว

นอกจากนี้ศูนย์บริการวิชาการยังจัดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ได้รับฟังการชี้แจ้งวัตถุประสงค์และข้อกำหนดในการรับจ้างเหมาบริการภายใต้โครงการฯ และพบกับผู้แทนอาจารย์ประจำสำนักวิชาเพื่อรับฟังการชี้แจงภาระงานของแต่ละตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของแต่ละตำบล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเพราะจะส่งผลต่อการรับค่าจ้างเหมาบริการ

ชมประมวลผลได้ที่นี่ ชมบันทึกการถ่ายทอดสดได้ที่นี่

 |   |  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  |  1159 ครั้ง