นักศึกษาบัญชีเจ๋ง! ได้ทำงานกับ SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณบดีสำนักวิชาการจัดการ อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส ให้การต้อนรับ คุณพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ซึ่งเป็นการมาตามโครงการ SCG Accounting Campus Roadshow 2017 ในโอกาสนี้ ดร.ฉัตรฤดี ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณทาง SCG ที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของนักศึกษาบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการรับบัณฑิตเข้าทำงานในสำนักงานบัญชีกลาง SCG จำนวน 3 คน ในปีนี้ คือ 1) นายพีรเชษฐ์ สิงห์กาศ 2) นางสาวณัฐณิชา ศรีศักดิ์วิชัย และ 3) Mr. Sai Woon Leng ทั้ง 3 คน เข้าทำงานที่สำนักงานบัญชีกลาง ภายหลังจากจบการศึกษาในกลางปี 2560 ที่ผ่านมา

คุณพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง SCG ได้กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า New, Different และ Better มีความโดดเด่น และสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ของภาคธุรกิจ และบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่รับเข้าทำงานไปนั้นก็มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจขององค์กร โดยคุณพิชิต มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งคุณพิชิตได้บรรยายแนะนำ สำนักงานบัญชีกลาง SCG แก่นักศึกษาบัญชี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในหลากหลายมิติ สร้างความประทับใจและสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2561  สำนักงานบัญชีกลาง SCG ได้ตอบรับนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าฝึกงานถึง 6 คน คือ 1) นายวิเชษฐ์ สารตัน 2) นายสิรวิชญ์ ลือสิริพาณิชย์ 3) นางสาวกนกพิชญ์ ราศี 4) นางสาวภัทรวดี คงจันทร์ 5) นางสาวบุญอุดม พฤฒิพันธื และ 6) นางสาวณิชกานต์ วงศ์วิเศษ นอกจากนี้ ในช่วงภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2561 สำนักงานบัญชีกลาง ยังได้รับนักศึกษาบัญชี ชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกงานอีก 2 คน คือ นางสาวอริสา สาริกบุตร และ นางสาวปาณิสรา เตชะพี

ที่มา: สำนักวิชาการจัดการ

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisut Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 6260 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา