ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรฯ มฟล. จัดโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หมวดหมู่ข่าว: SDG03 SDG10 ข่าวเด่น

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) จัดโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กิจกรรมประเมินและพยากรณ์ภาวะสุขภาพเพื่อป้องกันโรคสำหรับพระสงฆ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 24 เมษายน 2564 ณ ที่ทำการชั่วคราว ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อประเมินสุขภาพช่องปากและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการ การออกกำลังกายที่เหมาะสมและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเพื่อรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

       กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า คณะสงฆ์ไทยกว่าครึ่งมีภาวะอ้วนลงพุง เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไขมันในเลือดจากการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ เนื่องจากไม่สามารถเลือกฉันอาหารได้ ต้องฉันตามที่ญาติโยมนำมาถวาย โดยเฉพาะอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป และขาดกิจกรรมบริหารร่างกาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต หรือโรคทางช่องปากตามมาได้

      ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทางศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก ทางสภามหาวิทยาลัยจึงได้รับเงินบริจาคจาก คุณชัย โสภณพนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยผู้บริจาคแจ้งวัตถุประสงค์ของการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพรพะสงฆ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับศูนย์บริการสุขภาพฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ล้านบาทถ้วน

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ จำนวนทั้งสิ้น 310 รูป พบว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค พระสงฆ์ได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ วิเคราะห์ผลโดยแพทย์ และได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ รวมถึงได้รับการอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสําหรับพระสงฆ์

        จากการสำรวจข้อมูลจำนวนพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงรายมี 3,169 รูป ยังเข้าไม่ถึงการบริการสุขภาพในการป้องกันโรคอย่างทั่วถึง ทางศูนย์บริการสุขภาพฯ จึงได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์บริการสุขภาพฯ ได้มีมติที่ประชุมให้ทางศูนย์บริการสุขภาพฯ ถวายการตรวจสุขภาพ รวมถึงสุขภาพช่องปากให้แก่พระสงฆ์ และที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2564 มีแผนในการดำเนินการตรวจสุขภาพพระสงฆ์จำนวน 400 รูป และได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง จำนวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 229 รูป โดยในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 36 รูป และระหว่างวันที่ 17 ธันวาคมถึง 21 ธันวาคม 2563 จำนวน 193 รูป

      ดังนั้นศูนย์บริการวิชาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคัดกรองป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้กับพระสงฆ์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์บริการสุขภาพฯ ทั้งด้านการคัดกรองพยากรณ์โรค การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ (Prediction, Prevention and Promotion) เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ และยังสอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือมหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของประชาชน ดังนั้น จึงได้จัดโครงการสุขภาพตรวจสุขภาพพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3

          โดยลักษณะการดำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ 2. การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน 3. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับพระสงฆ์ 4. การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ดำเนินโครงการทุกวันเสวาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ที่งานตรวจสุขภาพชั้น 1 สำนักงานชั่วคราว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเป้าหมายเป็นพระสงฆ์ในเขตจังหวัดเชียงราย จำนวน 171 รูป ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ คือ พระสงฆ์ตระหนักถึงอันตรายและความรุนแรงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งโรคที่เกิดในช่องปากและฟัน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย อัตราเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของพระสงฆ์ลดลง

 |   |  MFU Wellness Center สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  1146 ครั้ง