อธิการบดีมอบนโยบายจัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2021 ตอบโจทย์เด็ก GEN Z

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 (How to live and learn on Campus 2021) ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ โดยมีผู้แทนคณาจารย์แต่ละสำนักวิชา ส่วนพัฒนานักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้อธิการบดีได้มอบนโยบายในการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย แต่คงไว้ซึ่งองค์ความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข แม้จะต้องเผชิญความท้าทายจากการเรียนในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 86 ครั้ง
ส่วนพัฒนานักศึกษา