สวนพฤกษศาสตร์ มฟล.จัดเวิร์คช็อป ‘การทำไม้กวาดดอกหญ้า’ เพื่อเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา โดยโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มฟล. (อพ.สธ. มฟล.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. วิทยากรจากกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าวิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยอ้อม หมู่ 8 ตำบลแม่ข้าวต้ม ที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืช ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มสำรวจพื้นที่เพื่อรู้จักและหา ‘ตองกง’ การเก็บ การมัด การเย็บ จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าฝีมือตนเอง สามารถใช้ได้จริง 
.
ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษ์มฟล.ฯ กล่าวเปิดกิจกรรมว่า “หัวใจของกิจกรรมนี้คือการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบๆ ตัว ได้รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไร โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวในบ้าน อย่างไม้กวาดจากดอกหญ้า การอบรมนี้จะพาผู้เข้าอบรมไปดูต้นดอกหญ้า ไปดูสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ ก่อนจะกลับมาเรียนรู้ว่าจะนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเพื่อหวังที่จะปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
.
ทั้งนี้โครงการ อพ.สธ.มฟล. มีแผนแม่บท 3 ด้าน คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ท้องถิ่นสืบไป
ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook Fanpage : mfubotanicalgarden
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 33 ครั้ง