ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง 'Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา บริการวิชาการ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

               สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง “Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities”  ในระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Sapphire โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี เพื่อให้นักกายภาพบำบัดได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ นั้น

                ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกาาต่อเนื่อง (PTCEU) 19 หน่วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญนักกายภาพบำบัดและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีเงื่อนไขอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

               ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 23  มีนาคม  2561

  • นักกายภาพบำบัด และผู้สนใจทั่วไป  6,000 บาท
  • อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สาขาวิชากายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5,500 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

           * โทรศัพท์ 0 5391 6386

           * มือถือ 08 9225 6558

           * LINE ID : academic.mfu

ดาวน์โหลดเอกสาร

*หมายเหตุ การจองพัก โรงแรมริชมอนด์ สไตลิสคอนเวนชั่น นนทบุรี โดยผ่านคุณนุ้ย โทร. 08 6325 3707 

  • 7854 ครั้ง