มฟล.ประชุมหารือการจัดสอบออนไลน์ร่วมกับผู้แทนนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมชี้แจ้งต่อสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้แทนนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนในรูปแบบผสมผสาน (Blended learning) ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาถึงวิธีการที่นำมาใช้ ข้อดี ข้อเสีย ของระบบการเรียนและการสอบออนไลน์ ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้วทางคณะผู้บริหารได้นำข้อเสนอแนะของนักศึกษามาพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 382 ครั้ง