สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับ รพ.ศูนย์มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร M3 มฟล. โดยมีคณาจารย์ประจำสำนักวิชา ผู้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการลงปฎิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ได้ร่วมออกแบบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 123 ครั้ง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์