มฟล.จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

            ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 32 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์รุ่นแรกของมฟล. และสำเร็จขั้นตอนของการฝึกฝนเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในรายวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพทันตแพทย์ ก่อนก้าวสู่การปฏิบัติการทางคลินิกกับผู้ป่วยจริง เพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์มีทักษะความชำนาญ มีสมรรถนะวิชาชีพที่ดีก่อนที่จะจบการจบการศึกษาไปเป็นอันตแพทย์ในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความพร้อมในการทำหน้าที่ให้การบริบาลให้การบริบาลทางทันตกรรมแก่ประชาชนด้วยความมั่นใจ และด้วยปณิธานที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ให้สุขภาพดี ด้วยความเมตตากรุณา เสียสละซื่อสัตย์มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้ป่วยและเพื่อนร่วมปฏิบัติงานโดยพิธีการจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารปรีคลินิก มฟล. จ.เชียงราย โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางความยินดีของญาติมิตรและครอบครัวของนักศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มฟล.ที่เข้าร่วมพิธีการสำคัญของนักศึกษา 

            “หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ มฟล.ได้รับการรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 ถึงวันนี้จึงเป็นเวลาที่น่ายินดี ที่ลูกศิษย์รุ่นที่ 1 ของเรา กำลังย่างก้าวเข้าสู่ชีวิตการเรียนแพทย์ สาขาทันตแพทย์ ที่จะมีคนเรียกเขาว่า ‘คุณหมอ’ ในวิชาชีพของเราเสื้อกาวน์เป็นเครื่องแบบ ที่ทำหน้าที่มากกว่าการเป็นเสื้อคลุม เพราะยังได้เป็นสัญลักษณ์ทางใจถึงบทบาทหน้าที่ในสังคม ที่ต้องการความรับผิดชอบ จิตร วิญญาณและคุณธรรม มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อนักศึกษา” 

            ทั้งนี้หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ มฟล. ได้ทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ตามแผนที่วางไว้เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสหรือเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง มีโอกาสได้ศึกษาปัญหาของประชาชนของชุมชนที่เป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ผู้ก่อตั้งคือ รศ.ทพ. สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ ได้วางแนวทางไว้ตั้งแต่แรก ที่ มฟล.ผลิตทันตแพทย์ ที่มีความพร้อมอย่างสูงเมื่อจบการศึกษาแล้ว จะก้าวสู่การทำงานในโรงพยาบาลกับชุมชน เนื่องจากนักศึกษาได้ทำงานกับชุมชนโดยตลอด มีความคุ้นเคยกับประชาชนและปัญหาของคนไข้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ที่กำลังเป็นประเด็นหลักด้านสุขภาพ ขณะเดียวกันการเรียนการสอนออกแบบให้มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานในระดับสากล มีความพร้อมให้บริการด้านสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ญาติ หรือเพื่อนร่วมงาน 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 576 ครั้ง