ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานศูนย์หนังสือ ครั้งที่ 1/2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์หนังสือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา

การสมัครสอบคัดเลือก

 • สมัครด้วยตนเอง
  กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3 และ
  ยื่นใบสมัครที่ ( สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 น.– 16.00 น. ภายในวันที่ 3 มกราคม 2561
 • สมัครทางไปรษณีย์
  สั่งพิมพ์ใบสมัคร และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 (สมัครงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้)
  ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 1655 ครั้ง