ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทางทางกายภาพบำบัดชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ด้วย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กําหนดจัดโครงการ "อบรมระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะทางทางกายภายบำบัดชุมชน" ในระหว่างวันที่ 17 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง ES1-213 อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนานักกายภายบำบัดให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน มีทักษาะการปฏิบัติงานอย่างองค์รวม ในการดูแลสุขภาพตามระยะความต่อเนื่องของสุขภาพ (Health continuum) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงสามารถดำเนินการและถ่ายทอดกระบวนการทางจิตตปัญญาให้กับชุมชนได้ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญนักกายภาพบำบัด ,อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ,ศิษย์เก่าผู้ที่ทำงานทางด้านสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีเงื่อนไขอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

 1. ชําระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
   - นักกายภาพบําบัต และผู้สนใจทั่วไป 10,000 บาท
   - อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สาขาวิชากายภาพบําบัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 9,500 บาท
 2. ชําระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 30 เมษายน 2560
  - นักกายภาพบําบัด และผู้สนใจทั่วไป 10,500 บาท
   - อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สาขาวิชากายภาพบําบัดของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ,นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 60.2 (PTCEU) ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชําระเงิน ภายในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 มายัง ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558หรือลงทะเบียนออนไลนและตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cas.mfu.ac.th 

 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
 2. เอกสารโครงการ
 3. กำหนดการ
 4. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
 • 3116 ครั้ง