สำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. จัดบรรยายพิเศษ ‘การออกโฉนดที่ดินในจังหวัดเชียงราย 2561’ หลังเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งในโครงการจัดทำแปลงโฉนดฯจากกรมที่ดิน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชานิติศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในจังหวัดเชียงรายปี 2561 วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงจากกรมที่ดิน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และ น.ส. ลินดาวรรณ ธรรมาวุฒิชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกหนังสือสำคัญ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือ ดำเนินรายการ โดยอาจารย์อริศรา เหล็กคำ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมสมเด็จย่า มฟล. จ.เชียงราย จัดขึ้นตามที่สำนักวิชานิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทรัพย์และทรัพย์สิน การใช้กรรมสิทธิ์ สิทธิ์ครอบครองในทรัพย์สินอื่นๆ ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินชนิดต่างๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

          และประกอบกับประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 กำหนดให้เชียงรายเป็น 1 ใน 13 จังหวัด ที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งขณะนี้กรมที่ดินจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินทับซ้อน ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงได้มีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีผลกระทบกับโครงการสำรวจนั้น

สำหรับเนื้อหาในการบรรยายนั้นเกี่ยวกับการแจ้งการครอบครองที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน วิธีการออกโฉนดที่ดิน ทั้งกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินแบบมีหลักฐานและกรณีไม่มีหลักฐาน การออกโฉนดที่ดินในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเขตป่าไม้หรือที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนที่ดินในที่สาธารณประโยชน์  ทั้งยังได้พูดถึงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ที่ระบุว่าจะจัดทำขึ้นโดยใช้เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน ที่จะลงไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ส่วนพื้นที่ที่จะมีโครงการเดินสำรวจนั้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมที่ดินอย่างใกล้ชิดหรือสอบถามได้ที่ ศูนย์การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 0 5384-5247

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 579 ครั้ง