ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2543

B.Sc. (Petrochemical and Polymeric Materials)
Silpakorn University, Nakorn Pathom, Thailand


ระดับปริญญาโท
2545

M.Sc. (Polymer Science)
 The Petroleum and Petrochemical College,
Chulalongkorn University


ระดับปริญญาเอก
2550

Ph.D. (Materials Science),
Department of Materials
Queen Mary University of London, UK

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Cellulose (natural and man-made) fibres reinforced composites
  • Bacterial cellulose reinforced composites
  • Bio-based composites
  • Cellulose (natural and man-made) fibres reinforced composites
  • Bacterial cellulose reinforced composites
  • Bio-based composites