ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

-


ระดับปริญญาโท
-

Environmental Risk Assessment for Tropical Ecosystem Chiang Mai University


ระดับปริญญาเอก
-

Biology (Bee Biology Research Unit) Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Biology [Entomology, Ecology and Environment (Zoology)]
  • Biology [Entomology, Ecology and Environment (Zoology)]