ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2540

เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระดับปริญญาโท
2544

เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระดับปริญญาเอก
2547

Bioorganic Chemistry Kagawa University, Japan

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Chemistry) 
  • เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (Organic Synthesis)
  • ชีวสังเคราะห์ในพืช (Plant Biosyntheses)
  • Radiolabelled compounds

  • Natural Products Chemistry 
  • Organic Synthesis
  • Plant Biosyntheses
  • Radiolabelled compounds