ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2545

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
2550

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Enzyme technology, peptide active compound, cosmetic

Enzyme technology, peptide active compound, cosmetic