ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2541

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ระดับปริญญาโท
2543

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ระดับปริญญาเอก
2548

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Chemistry)
  • เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (Organic Synthesis)

  • เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Chemistry)
  • เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (Organic Synthesis)