ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2545

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
2552

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Animal Histology and Physiology

Animal Histology and Physiology