ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2546

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
2554

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Bioactive compounds, Phenolic compounds, Antioxidants, Waste utilization

Bioactive compounds, Phenolic compounds, Antioxidants, Waste utilization