ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2537

เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
2549

อนินทรีย์เคมี Michigan Technological University (USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Organomeallic Synthesis, X-ray Crystallography, O18-labeled- reaction mechanism study
  • Research and Development on Cosmetic Products