ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์นฤนันท์ วุฒิสินธุ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2544

วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2547

วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การสกัดสารออกฤทธ์ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์