ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2541

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย


ระดับปริญญาโท
2551

สุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • พยาบาลศาสตร์
  • สุขภาพจิต

  • Nursing
  • Psychiatry