ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2531

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ระดับปริญญาโท
2536

การพยาบาลอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพยาบาลชั้นสูงสาขาการพยาบาลศัลยศาสตร์ (การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร)

Nursing